INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH – FORMULARZ KONTAKTOWY & NEWSLETTER


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?


Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, w zakresie działalności marketingowej jest IDESIGNTHINKING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (ul. Słowackiego 19a, 01-592 Warszawa) (dalej „My”, „IDT” albo „Spółka”).


Jak skontaktować się z administratorem?


Z administratorem możesz skontaktować się mailowo: iod@hnm.com.pl – gdzie możesz najszybciej wycofać swoją zgodę na przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych i promocyjnych. Ewentualnie możesz skontaktować się z nami osobiście w siedzibie administratora.


Kontakt z inspektorem danych osobowych IDESIGNTHINKING.


W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem i ochroną Twoich danych osobowych możesz się skontaktować mailowo z wyznaczonym w spółce IDESIGNTHINKING inspektorem ochrony danych: iod@hnm.com.pl.


Skąd mamy Twoje dane?


Otrzymaliśmy je od Ciebie poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej (www.idesignthinking.pl).


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez IDESIGNTHINKING?


  1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu:


Możesz cofnąć Twoją zgodę w każdym czasie. Jeżeli ma to zastosowanie możesz skorzystać z opcji wypisania z subskrypcji, która dostępna jest w każdym mailu, zawierającym ofertę handlową wysyłaną na podstawie Twojej zgody marketingowej. Jeżeli w przesłanej informacji handlowej nie ma takiego odnośnika możesz wysłać maila w przedmiocie cofnięcia zgody na adres: iod@hnm.com.pl. Możesz również złożyć takie oświadczenie osobiście w naszej siedzibie.


Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingowych dopóki nie cofniesz na to zgody. Pamiętaj, że cofnięcie zgody ma skutki jedynie na przyszłość – nie będziemy już dalej przetwarzać Twoich danych w celach marketingowych, ale przetwarzanie które miało miejsce do chwili cofnięcia zgody będzie usprawiedliwione.


Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?


Podanie Twoich danych osobowych (imię i nazwisko oraz adres e-mail) jest dobrowolne, ale konieczne abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoje żądanie i przedstawić Ci naszą ofertę. Dodatkowo możesz podać nam Twój numer telefonu, co ułatwi nam kontakt z Tobą. Jeżeli wyrażając zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych nie podasz nam swoich danych kontaktowych, nie będziemy mogli Cię skutecznie informować o naszej bieżącej ofercie.


Jakie masz uprawnienia wobec w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?


Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych przysługuje Ci prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


UPRAWNIENIE

KIEDY?

DOSTĘP DO DANYCH W TYM OTRZYMANIE KOPII DANYCH (art. 15 RODO)

Możesz je zrealizować w każdym czasie. Pamiętaj również, że w przypadku kolejnych żądań uzyskania kopii danych administrator może nałożyć na Ciebie opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych realizacji takiego, kolejnego żądania (art. 15 ust. 3 RODO).

SPROSTOWANIE DANYCH (art. 16 RODO)

W każdym czasie, gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO).

USUNIĘCIE DANYCH

PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM” (art. 17 RODO)

Możesz wystąpić do administratora z tym żądaniem gdy:

  • przetwarzanie danych osobowych jest już zbędne dla celów, w których zostały zebrane; cofnąłeś zgodę, jeżeli Twoja zgoda była podstawą przetwarzania;

  • wniosłeś sprzeciw i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione interesy administratora;

  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem;

  • obowiązek usunięcia wynika z przepisów prawa.

OGRANICZENIE PRZETWARZANIA (art. 18 RODO)

Możesz wystąpić do administratora z tym żądaniem gdy:

  • zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe; wniesiesz sprzeciw; - możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych lub zasadności Twojego sprzeciwu;

  • dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale sprzeciwisz się ich usunięciu;

  • cel przetwarzania danych został zrealizowany przez administratora, ale dane te są potrzebne Ci do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; - dane będą przechowywane do momentu zgłoszenia przez Ciebie żądania ich usunięcia.

PRZENOSZENIE DANYCH (art. 20 RODO)

Możesz wystąpić z tym żądaniem w każdym czasie. Polega na uzyskaniu w ustrukturyzowanym, powszechnie używanymi formacie nadającym się do odczytu maszynowego Twoich danych osobowych, które nam dostarczyłeś. Jeżeli to technicznie możliwe, będziemy mogli przesłać Twoje dane w tej formie innemu, wskazanemu przez Ciebie administratorowi.

SPRZECIW (art. 21 ust. 2 RODO)

Możesz wystąpić z tym żądaniem w każdym czasie. Twoje dane nie będą przetwarzane w celach marketingowych, tj. nie będziemy mogli Cię informować o naszej bieżącej działalności, ani przedstawiać Ci ofert, którymi mógłbyś być zainteresowany.

NIEPODLEGANIE ZAUTOMATYZOWANEMU PODEJMOWANIU DECYZJI (art. 22 RODO)

Uprawnienie to nie ma zastosowania, ponieważ zautomatyzowane przetwarzanie Twoich danych osobowych (w tym profilowanie) nie wywołuje wobec Ciebie skutków prawnych lub podobnych.

SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO (art. 15

ust. 1 lit f RODO)

W każdym czasie, gdy uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.


Gdzie możesz złożyć skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?


Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?


Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, albo cofnięcia zgody (w zależności od tego, które z tych zdarzyć nastąpi wcześniej).


Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?


Twoje dane udostępniamy dostawcy usługi email-marketing, za pośrednictwem którego rozsyłamy do Ciebie informacje o naszej bieżącej działalności. W ramach tej usługi masz możliwość rezygnacji z subskrypcji z naszego newslettera. Ponadto Twoje dane udostępniane są naszemu dostawy IT oraz dostawcom usług, z których korzysta nasza Spółka w zakresie działalności marketingowej.


Wszelkie podmioty, które przetwarzają na nasze zlecenie Twoje dane osobowe zobowiązane są zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu

zapewnienia ochrony Twoich danych osobowych. Podmioty przetwarzające Twoje dane osobowe na nasze zlecenie mogą je przetwarzać jedynie na nasze udokumentowane polecenie oraz w celu przez nas wskazanym.


Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?


Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (m. in. przy użyciu oprogramowania IT pozwalającego na zarządzanie bazą naszych klientów), ale w wyniku takiego przetwarzania nie będą zapadały wobec Twojej osoby żadne decyzje wywołujące skutki prawne, finansowe, albo inne podobne. Takie przetwarzanie może polegać na przykład na tworzeniu odpowiednich kategorii naszych klientów i przedstawianiu im ofert z uwzględnieniem ich zainteresowania (w oparciu np. o rodzaj oferty, którą są zainteresowani).